melamilik

  • Kesinlikle adından çıkarılacağı gibi tarikat olduğu düşünlmemesi gereken bir felsefedir. Şu an modern toplumların savunduğu dini yaşam tarzını yani laikliği asırlar öncesinden beri savunan bir düşünce biçimidir.
  • Melamet kelimesi; kınamak, ayıplamak ve sitem etmek anlamlarında kullanılır. Özgür inancı savunur.
    Melamilik ile ilgili en önemli eser (bkz: Abdülbaki Gölpınarlı)'nın yazdığı Melamilik ve Melamiler'dir.